Vakıf Senedi

BAŞLANGIÇ:

Bu vakıf senedinin altında adları ve adresleri yazılı gerçek ve tüzel kişiler tarafından Türk Medeni Kanunu Hükümlerine göre bir vakıf kurulmuştur.
 
MADDE 1 :
Vakfın Adı : 
Sigorta Eksperleri Dayanışma ve Eğitim Vakfıdır. Bu resmi senette sadece “Vakıf” denilecektir.
 
MADDE 2 :
Vakfın Merkezi :
Vakfın merkezi Mütercim Asım Sk. No. 15 K.2 FATİH / İSTANBUL’dur. Yönetim kurulu kararı ile gereğinde merkezin adresi değiştirilebilir. 
Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün izni ile yurt içinde ve Başkanlığının izni ile yurtdışında şubeler açabilir.

MADDE 3:
Vakfın Amacı ve Hizmet Konuları :
Madde 3- Vakfın amacı “Vakıf üyelerinin sosyal, kültürel ve sportif gereksinimlerini karşılamak; boş zamanlarını değerlendirecek olanaklar yaratmak; aralarında sosyal dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamaktır. 
Vakfın amacına yönelik hizmet konuları aşağıda gösterilmiştir. 
3.1 – Sosyal Etkinlikler: Vakıf yararlananlarının iyi ve kötü günlerinde karşılaşacakları mutluluk ve acıları paylaşarak karşılıksız ya da ödünç maddi yardım manevi katkılarda bulunmak; karşılıklı sevgi ve saygıya dayanan iyi ilişkilerin geliştirilmesini, özendirecek girişimlerde bulunmak, dayanışma ve yardımlaşmayı öngören eğitim, sağlık, dinlenme, boş zamanları değerlendirme, eğlence ve beslenme tesislerinin açılmasına ve işletilmesine yardımcı olmak. 
3.2 – Kültürel Etkinlikler: Vakıf yararlananlarının her türlü kültür ve sanat dalında düzenlenmiş etkinliklere katılıp yararlanmalarına olanak sağlayacak girişimlerde ve işbirliğinde bulunmak; eğitim ve gereksinme kararları vermek. 
3.3 – Sportif Etkinlikler : Vakıf yararlananlarının, ruh ve beden sağlığına ilişkin spor eğitimi ve çalışmaları için açılmış bulunan ya da açılacak tesislerden yararlanmalarına olanak sağlamak, gerektiğinde kurulmuş spor tesisleri ile işbirliği yapmak; özendirici yarışmalar, turnuvalar ve ödüllendirmeler yoluyla her yaştaki insanları bilinçlendirmek. 
3.4 – Boş Zaman Etkinlikleri : Vakıf yararlananlarının boş zamanlarını değerlendirmek üzere kitap alma, değiştirme ve okuma alışkanlığını kazandırmak; resim ya da müzik alanında yetenekleri geliştirmek; düşünce, beceri ve buluş gelişimini öngören araştırma yapmak üzere toplantılar, kurslar, paneller ve pratik çalışmalar düzenlemek. 
3.5 – Halkla İlişkiler: Amaç ve hizmet konularına yönelik broşür, bülten, video kaseti, film, dergi, gazete, katalog ve kitap yayınlamak; konferans, panel, sempozyum, açık oturum, forum, sergi, yaz kampları ve okulları, şenlikler, yarışmalar ve bilimsel toplantılar düzenlemek. 
3.6 – Uygulama ve Gelir Etkinlikleri: Vakfın amaç hizmet konularına yönelik fonlar oluşturmak; iktisadi işletmeler, ortaklıklar ve şirketler kurmak. 
3.7 - Bünyesindeki meslektaşlarına ve adaylarına mesleki eğitim vermek. 
3.8 – Diğer Etkinlikler : Amaç ve hizmet konularının gerektirdiği işlem ve çalışmaları yapmak.

MADDE 4:
Vakfın Tasarrufları : 
Vakıf amacına ulaşmak için kanuni kısıtlamalar geçerli olmak ve mevzuatın müsait olması koşulu ile aşağıdaki işleri yapar. 
a) Miktar ve değeri sınırlanmamış olarak taşınır ve taşınmaz mallara veya her ikisinden oluşan her çeşit mal ve mülke ve malvarlığına; bağış, vasiyet sair ölüme bağlı tasarruflar yoluyla veya satmalına, kiralama suretiyle sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini veya karlarını tahsil ve sarfa; Vakfın malvarlığına dahil bir veya birden fazla taşınır veya taşınmazlar veya gelirlerini kullanmaya; Vakfın amacına aykırı olmamak ve amaca kısmen veya tamamen tahsis olunmak kaydıyla vaki bağış veya vasiyet veya çeşitli ölüme bağlı tasarruflar yoluyla temellük ettiği taşınır veya taşınmaz malları ve paraları idare ve tasarrufa, harcamaya; şirketlerin hisse senetlerini, senetlerini, obligasyonlarmı veya diğer hisse tescil veya vücut bulacak bir hak veya alacak ifade eden bilcümle hisse senetlerini ve bütün bunlara ait almaya, satmaya, devretmeye, gelirlerini kullanmaya, taşınır ve taşınmaz malları kiralamaya, tahsil ve sarfa vakıf yetkilidir.
b) Vakfın amacına benzer olarak faaliyette bulunan Vakıflarla işbirliği yapmaya başka Vakıflardan yardım almaya, bu yardımı temin için onlarla anlaşmalar akdetmeye, amacına harcayacağı gelirleri arttırmak için para mevcutlarıyla veya Vakfın malvarlığına dahil kıymetlerle katılmaya, amacına uygun şirketler ve yardımlaşma fonları kurmaya, katılım paylarına isabet eden temettü veya kar hissesini sarfa, her türlü Eğitim, Sağlık, Spor, Sosyal vb. tesisler kurmaya ve işletmeye, taşınır veya taşınmazların intifa sükna gibi mülkiyetten gayri aynı haklarını üçüncü şahısların malları üzerine konacak ipotekleri kabule, konmuş ipotekleri kaldırmaya, bu hakları kullanmaya; Vakıf gayelerini gerçekleştirmek amacıyla gereğinde ödünç para almaya borca karşılık taşınır ve taşınmaz mallarını rehin ve ipotek göstermeye ve sair teminat iradesine, velhasıl, vakfın amaçlarından birinin veya tamamının gerçekleştirilmesi için faydalı ve lüzumlu görülen bilcümle teşebbüs tasarruf, temellük ve sözleşmeleri, işlemleri icraya, Medeni Kanun’un 46. maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. 
c) Türk Medeni Kanununun hükümlerine göre kurulan Vakıflar Hakkındaki Tüzük’ün 37. maddesinde sınırlanan yönetim masrafları ile Vakıf gelirlerini arttıracak yatırımlara ayrılacak miktarlar dışında kalan vakıf gelirlerinin tümü Vakfın amaçlarına tahsis veya sarf edilir veya bir kısmını, bağış, vasiyet veya ölüme bağlı tasarrufları kabul ve iktisat edebilir. Taşınır ve taşınmaz malların intifa, sükna veya mülkiyetten başka haklara sahip olabilir veya bu hakları herhangi bir hukuki yolla edinebilir.

MADDE 5: 
Vakfın Mal Varlığı : 
Vakfın kuruluş mal varlığı kurucuları tarafından vakfa tahsis edilmiş olan 560.000.000.- TL (Beşyüzaltmışmilyon TL.) dır. 
Vakıf, bu ilk kuruluş varlığına ilave olarak gerek yurt içinden gerekse yurt dışından her türlü mal ve bağışları, bir mal varlığının tamamını veya bir kısmını bağış, vasiyet veya başka suretlerle temellük edebilir. İntifa sükna veya mülkiyetin gayri aynı haklara sahip olabilir veya bu hakları herhangi bir hukuki yolla edinebilir.

MADDE 6: 
Vakfın Organları : 
6.1) Kurucular Kurulu 
6.2) Yönetim Kurulu 
6.3) Vakıf Genel Müdürlüğü 
6.4) Denetim Kurulu

MADDE 7: 
Kuruluş Kurucular Kurulunun Teşkili: 
7.1) 29. Maddede adları belirtilen kuruculardan. 
7.2) Vakıf kurulduktan sonra yükümlülüklerini yerine getirip, yönetim kurulu tarafından kabul edilenlerden oluşur. 
7.3) Vakıf resmi senedi hükümlerine aykırı söz, eylem ve tutumları nedeniyle savunmaları doğrultusunda Yönetim Kurulunun yapacağı inceleme ve vereceği karar sonucu ayrılmaları kesinleşenler kurucular kurulundaki üyelikleri ile birlikte Vakıf organlarındaki üyelikleri de sona erer. Kararın kendisine bildirilmesinden sonra (15 gün) içinde üyenin Yönetim Kurulu aracılığıyla Kurucular Kuruluna itiraz hakkı vardır.
 
MADDE 8: 
Kurucular Kurulunun Toplanması: 
Kurucular Kurulu 2 yılda bir Mart ayı içinde toplanır. Yönetim kurulu gerekli hallerde kurucular kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Kurucular kurulu üyelerinden en az yarıdan bir fazlasının katılmasıyla toplanır. Birinci toplantıda yarıdan fazla üyenin bulunması sağlanmamış ise, en az 1 hafta içinde yapılacak ikinci toplantıda bu nisap aranmaz. Bu husus ve ikinci toplantı tarihi, birinci toplantıya ait ilan ve üyelere gönderilecek yazıda belirtilir.
 
MADDE 9 : 
Kurucular Kurulunun Görev ve Yetkileri: 
a) Boşalan yönetim kurulu üyeliklerine yenilerini seçmek, 
b) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporu bilanço, gelir-gider hesaplarını incelemek yönetim kurulunu ibra etmek. 
c) Yönetim kurulu tarafından kurucular kurulu üyeliğine teklif edilenlerin üyeliğe kabul edilip-edilmeyeceğine karar vermek. 
d) Vakfın çalışmaları ile ilgili tavsiyelerde bulunmak.
 
MADDE 10 :
Kararlar :
Kurucular kurulunca bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı, iki Divan Katibi seçilir. Katipler görüşülen hususları, tesbit ederler. 
Alınan kararlar zapta geçirilir ve altları başkanlık divanı ve üyeleri tarafından imzalanır. Kurucular Kurulundan karar mevcut üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Kurucular Kurulunun toplantısına gelmeyecek üye yerine vekil gönderilebilir. Bir şahısta birden fazla vekalet toplanamaz.

MADDE 11 :
Yönetim Kurulu :
Yönetim Kurulu, kurucular tarafından iki yıl için gizli oyla seçilecek yedi asil ve iki yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu kendi arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir genel sekreter ve bir sayman üye seçmek suretiyle görev bölümü yapar. 
Vakıf kurulduktan sonra üye olanlar 5 yıldan önce yönetim kuruluna seçilemezler. Yönetim Kurulunun görev süresi olan iki yıl içerisinde herhangi bir nedenle boşalan üyelikler için öncelikle yedekler, yetmezse ilk kurucular kurulu toplantısında boş olan üyelikler için seçim yapılır. Süresi dolanlar veya ayrılanlar yeniden seçilebilir.
 
MADDE 12 :
Yönetim Kurulu Başkanı ve Temsil : 
Yönetim Kurulu Başkanı Vakfı temsil eder. İkinci başkan, başkan bulunmadığı zamanlarda Yönetim Kurulunun toplantılarına başkanlık eder. Gerekirse ikinci Başkana Yönetim kurulu tarafından temsil yetkisi verilebilir. Yönetim Kurulu ikinci başkana veya Vakıf Genel Müdürlüğüne vakıf adına tasarruf yapma yetkisi verebilir.
 
MADDE 13 :
Toplantı ve Kararlar:
Vakıf Yönetim Kurulu en az ayda bir kere toplanır. Yönetim Kurulu Başkanı gerektiğinde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu ikinci başkanla bir üyenin müşterek çağrısı üzerine toplanabilir. Toplantılara yönetim kurulunca kabul edilen bir özürü olmaksızın üst üste dört defa katılmayan üyeler yönetim kurulu üyeliğinden çekilmiş sayılır. Yerlerine yedek alınır. Kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Kararlar noterlikten tasdikli, yönetim kurulu karar defterine geçirilir ve yönetim kurulu üyeleri tarafından altları imzalanır. 
Yönetim kurulunca, toplantı olmadığı zamanlarda vakıf işleri ile ilgili kararlar alıp yürütmek üzere başkan, ikinci başkan veya üyelerden biri ile Genel Müdürden meydana gelecek üç kişilik bir icra kurulu kurulabilir. Bu kurulun hangi hallerde ve konularda karar alıp yürüteceği yönetim kurulunca tesbit edilir.

MADDE 14 :
Görev ve Yetkileri :
Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır. 
a) Vakfın gayesinin gerçekleşmesi için faydalı olan her türlü tedbirleri almak. 
b) Vakıf çalışmalarının gerektirdiği harcamaları yapmak ve ödeme usullerini tespit etmek. 
c) Her türlü menkul ve gayrimenkul mallar ile nakdi değeri olan hakları hisse ve alacak senetlerini ve benzeri kıymetli evrakı, intifa, sükna veya mülkiyetin gayri aynı hakları bir mal varlığının tamamını veya bir kısmını hibe, vasiyet veya ölüme bağlı diğer tasarruflar yolu ile yahut satın alma veya kiralama sureti ile temellük tasarruf etmek ve suretle iktisap olunan envalin Vakıf mülkiyetine geçirilmesi için gerekli ferağları kabul etmek ve sair her türlü özel veya resmi işleri yapmak. 
d) Vakfın gayesinin gerçekleştirmesi için vakıf mal varlığının nasıl ve ne zaman ne ölçüde kullanılacağı hakkında karar almak ve bu sebeple vakfın mallarından tasarruf etmek sureti ile ilgili mevzuat çerçevesinde menkul ve gayrimenkul malları satıp, kiralamaya, gelirlerini tahsile ve şarta yetkili kılmak ve gayrimenkuller için tapu dairelerinde vekil takrirleri vermek. 
e) Vakıf işlerinde çalıştıralacak vakıf genel müdürü ve ihtiyaç duyulacak diğer personelin tayini ile görev ve yetkilerini, sorumluluklarını, bu personele verilecek ücretleri tesbit etmek lüzum görülen hallerde bunların vakıfla ilişkisini kesmek (Bu personelin görev, yetki ve sorumlulukları yönetim kurulunca hazırlanacak bir talimatla belirtilir.)
f) Vakfın bütçe ve bilançoları ile gelir-gider cetvelini faaliyet raporlarını hazırlamak.
g) Usulüne göre karar, muhasebe, demirbaş eşya, gayrimenkul eşya defterini tutmak. 
h) Kurulucular kuruluna hesap vermek. 
ı) Vakıf senedinde yapılacak değişikliklerin hazırlığını yapıp kurucular kuruluna sunmak. 
k) Kurucular kurulunun karar ve temennilerinden mümkün olanları yerine getirmek. 
l) Vakfa maddi ve manevi yardımı dokunanlardan lüzumlu gördüklerinin üyeliklerini kurucular kuruluna teklif etmek, yönetim kurulunca bu gibilere madalya ve belgeler verebilmek. 
m) Vakfın kuracağı tesisler için lüzumlu talimat ve yönetmelikleri hazırlamak yürürlüğe koymak ve hükümlerini yürütmek, 
n) Vakfın çalışmalarına hizmetleriyle veya bağışlarıyla katkıda bulunan kişileri şeref üyesi olarak seçmek.
 
MADDE 15:
Vekil Tayini :
Yönetim Kurulu gerektiğinde vakfa ait bir veya bir çok işin görülmesi ve vakfa yapılacak şartlı veya şartsız bağışların kabulü için kendi üyelerinden veya dışardan birini veya birkaçını temsilci veya vekil olarak tayin edebilir.

MADDE 16:
Denetim Kurulu : 
Denetim Kurulu, kurucular kurulu adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim kurulu kurucular kurulunun kendi içinden veya dışarıdan iki yıl için seçeceği üç kişiden oluşur, ayrıca iki yedek denetçi seçilir. 
Süresi biten denetçi veya yedekleri yeniden seçilebilir. Denetçilerin görevlerinden ayrılmaları halinde yerlerine yedek denetçiler alınır. 
Denetim kurulu vakfın tüm evrak, defter, hesap ve belgelerini inceler ve denetler. Hesap dönemi itibariyle düzenlenecek rapor, Kurucular Kurulu toplantısından en geç onbeş gün önce kurucular kurulu üyelerine gönderilmek üzere Yönetim Kuruluna verilir.
 
MADDE 17: 
Vakıf Genel Müdürlüğü : 
Vakıf Genel Müdürü, Yönetim Kurulunca tayin edilir. Genel Müdür, Yönetim kurulunca verilen kararları uygular ve yönetim kurulunca verilen diğer işleri yürütür. Yönetim Kurulunca ihtiyaca göre yeteri kadar Genel Müdür Yardımcısı, şube müdürü ve diğer personel görevlendirilir.

MADDE 18:
Vakıf Bütçesi:
Vakfın çalışma dönemi : 1 Ocak’ta başlar ve 31 Aralık’ta sona erer. 
Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir. 
a) Amaç ve hizmet konularına uygun en az % 80′i 903 sayılı kanunun 4. maddesi gereğince genel özel ve katma bütçeli daireler bütçeleri içinde yer alan hizmetleri öngören bağışlar. 
b) Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak sunulacak hizmetlerden yasalar çerçevesinde alınacak ücretler ile yararlanma payları. 
c) Vakfın taşınır ve taşınmaz malları ile menkul değerlerinden elde edilecek kira, prim, temettü komisyon, gelir payı diğer gelirler ile bunların satışlarından sağlanacak değer artışları. 
d) Vakfın sahibi bulunduğu ya da ortak olduğu iktisadi işletme, şirket, sandık ve diğer ortaklıklardan elde edilecek gelirler. 
e) Vakfa yapılacak ya da koşulsuz bağışlar ile ölüme bağlı ya da bağlı olmayan bağışlar. 
f) Her türlü toplantılar, seminerler, sempozyumlar, kurslar, kongreler, geziler, gösteriler, fuar ve sergiler ile yayınlardan elde edilecek gelirler. 
g) Diğer gelirler.

MADDE 19 :
Vakıf Gelirlerinin Harcanma Biçimi :
Vakıf gelirlerinin harcanmasına ve tahsis edilmesine ilişkin hükümler aşağıda gösterilmiştir. 
1- Vakfın gelir kaynaklarının elverişliliği oranında amaç ve hizmet konuları sıraya konularak uygulama yapılır. 
2- Bir yıl içinde sağlanan gelirlerin 2/3′ünün amaç ve hizmet konularına harcanması ve tahsis edilmesi zorunlu olup yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri ile yedek akçe ya da vakıf malvarlığını artıracak yatırımlar, harcanacak ve tahsis edilecek giderler, gelirlerinin 1/3′ünü geçemez.

MADDE 20 :
Yedek Akçe :
Vakfın bir çalışma dönemi bütçesi sonunda elde edilen gelirlerden yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri düşüldükten sonra kalan tutarın % 5′i oranında yedek akçe ayrılır. 
Vakfın yıllık gelirleri, yönetim giderleri ile vakfa bağlı iktisadi işletmelerin zararlarını karşılamayacak durumda olursa, vakıf kurucular kararı ile harcama yedek akçe hesabından karşılanır.
Yedek akçe karşılıkları hesaben değil, aktifte en iyi biçimde nemalmacak menkul değerlerde tutulur. 
Vakfın kuruluşundan başlamak üzere 10. yılda kurucular kurulunun ilk toplantısında oluşan yedek akçenin yeterli olup olmadığı kanısına varılırsa, aynı biçimde yedek akçe ayrılmasına devam edilir ve izleyen her 5 yılda bu konu kurucular kurulu toplantısında görüşülür.

MADDE 21 :
Burslar: 
Vakıfça yönetilmek üzere burs tahsis edilen gerçek ve tüzel kişilerin adları bu burslarla verilebilir. Bağış yapanlar, burs tahsis edenler, özel bir takım şartlar ve mükellefiyetler koyacak olurlarsa, Vakıf Yönetim Kurulu uygun gördüğü takdirde bağışın vakfın amacına uygun şart ve mükellefiyetini yerine getirir. Vakıftan faydalanacak öğrenci ve kuruluşların ileride vakfa yapacakları yardım niteliğinde tedbir ve usûller yönetim kurulunca tesbit edilir.

MADDE 22 : 
Vakıf iktisadi İşletmeleri : 
Vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek; uygulama eğitim ve gelire yönelik olmak üzere Vakıf iktisadi işletmeleri kurulabilir. 
Vakıf yönetim kurulu tarafından kabul edilecek Vakıf iktisadi işletmesi statüsünde Vakfın tesviline ilişkin bilgiler, Vakfın amaç ve hizmet konuları, işletmenin çalışma konuları, işletmenin yönetim biçimi ve temsili, işletme yönetiminin sorumluluğu ve ilkeleri, mali işlemler, vergi bağışıklığı konusu, işletmenin denetimi gibi ilişkili hükümler yer alır. Vakıf iktisadi işletmeleri Ticaret Sicili Tüzüğü hükümleri uyarınca tescil edilirler ve tescil tarihinden başlamak üzere yürürlüğe girerler.

MADDE 23 : 
Vakıf Resmi Senedinde Değişiklik : 
Vakıf resmi senedinde yer alan amaç ve hizmet konularının nitelik ve kapsamlarının Vakfedenlerin belirttikleri iradeye açıktan açığa uymayacak derecede değişmesi durumunda ya da vakıf mallarının korunması ya da amaç ve hizmet konularının sürdürülmesi için vakfın yönetim biçiminin değiştirilmesine kesin gereksinme duyulduğunda vakıf kurucular kurulu kararı Vakıf Genel Müdürlüğü’nün görüşü ve yetkili asliye hukuk mahkemesinin onayı ile vakıf resmi senedinde değişiklik yapılabilir.

MADDE 24 :
Hesap Dönemi
Vakfın hesap dönemi takvim yılıdır.

MADDE 25 : 
İmza Yetkisi :
Bankalarda hesap açma ve kapatmada, para çekmede yönetim kurulunca görevlendirilecek iki kişinin imzası bulunur.

MADDE 26 :
Vakıf Senedinde Yapılacak Değişiklik :
Bu vakıf senedi kurucular kurulu tarafından toplantıya katılanların 2/3 çoğunluğunun oyu ile alınır. Ancak değiştirme kararına o anda üye kurucuların yarıdan bir fazlasının olumlu oyla katılmaları gereklidir.
 
MADDE 27 : 
Vakfın Sona Ermesi :
Vakfın herhangi bir sebeple feshi gerektiği takdirde, feshe yönetim kurulunun teklif ile kurucular kurulu karar verir. Feshi halinde vakfa ait varlıklar aynı amaca yönelik diğer bir vakfa resmi bir kuruma veya kamu kuruluşuna devredilir.
 
MADDE 28 : 
İlgili Mevzuat : 
Bu vakıf senedinde, hüküm bulunmayan hususlarda ilgili mevzuat uygulanır.
 
MADDE 29 :
Kurucular :
Bu vakfın kurucu üyeleri ve vakıf kuruluş varlığını oluşturan taahhütlerine ait ödemeleri aşağıda gösterilmiştir.

Çetinay Karaol 20.000.000.- TL
Engin Yaşar Var 20.000.000.- TL
Osman Murat Baytekin 20.000.000.- TL
Fikret Gülbahar 20.000.000.- TL
Sait Sürmeli 20.000.000.- TL
Aziz Girgin 20.000.000.- TL
Mehmet Latif Bozkurt 20.000.000.- TL
Avni Özken 20.000.000.- TL
Hüseyin Akyol 20.000.000.- TL
Kazım Cevatoğlu 20.000.000.- TL
Ferit Şahin 20.000.000.- TL
Mehmet Akif Bülbül 20.000.000.- TL
Naşit Yamanyar 20.000.000.- TL
Abdullah Arsal Güler 20.000.000.- TL
M. Erdinç Cem 20.000.000.- TL
Yılmaz Alkoç 20.000.000.- TL
H. Ahmet Aktay 20.000.000.- TL
Mehmet Talat Halimoğlu 20.000.000.- TL
Süha Karamanoğlu 20.000.000.- TL
Sadık Ali Saygı 20.000.000.- TL
Ahmet Özçilingir 20.000.000.- TL
Savaş Aliyeviç 20.000.000.- TL
Mehmet Ali Gerçek 20.000.000.- TL
Recep Yücel 20.000.000.- TL
Hüseyin Kılıç 20.000.000.- TL
Mustafa Nazlıer 20.000.000.- TL
Oğuz Vasıf İpkin 20.000.000.- TL
Müfit Sıralı 20.000.000.- TL

 

GEÇİCİ MADDELER :
Geçici Madde 1 : 
Sigorta Eksperleri Dayanışma ve Eğitim Vakfının ilk geçici yönetim kurulu aşağıda isimleri bulunan kişilerden oluşmuştur.

 

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
SAİT SÜRMELİ Başkan
OSMAN MURAT BAYTEKİN 2.Başkan
ABDULLAH ARSAL GÜLER Genel Sekreter
ENGİN YAŞAR VAR Sayman
AZİZ GİRGİN Üye
H. AHMET AKTAY Üye
FİKRET GÜLBAHAR Üye

 

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ
AHMET ÖZÇİLİNGİR Yedek Üye
MEHMET LATİF BOZKURT Yedek Üye
DENETİM KURULU ÜYELERİ
MEHMET AKİF BÜLBÜL Üye
KAZIM CEVATOĞLU Üye

Geçici yönetim kurulu vakfın tescil tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde kurucular kurulunu toplantıya çağırmakla yükümlü olup, bu süre içerisinde senette belirtilen göreve ve yetkilere hacizdir.
Geçici Madde 2 : Bu vakfın tescili için gerekli her çeşit işlemleri yapmak üzere …………………………………………………………… yetkili kılınmıştır.